ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013

Η εταιρεία,  ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2013, που έχουν ως ακολούθως:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ        = 2.745.331,90 ΕΥΡΩ

ΕΞΟΔΑ                             = 2.370.983,36 ΕΥΡΩ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ      =    354.791,28 ΕΥΡΩ

Εντός της εβδομάδος, θα δημοσιευτεί ο ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας και θα ανακοινωθούν και επισήμως τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους καθώς και τα διανεμόμενα κέρδη προς τους μετόχους.