ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία μας,  πιστοποιήθηκε σύμφωνα  με το πρότυπο ISO 14001 : 2004 στο πεδίο περιβαντολλογικής διαχείρησης και με αριθμό πιστοποιητικού 351481259-Ε