Χωρίς κατηγορία

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Την 22α Μαίου 2015, το Δ.Σ της εταιρείας ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις έτους 2014, τα οποία παρουσιάζονται ως ακολούθως…

Κύκλος εργασιών                                                2.880.485,16 Ευρώ

μείον κόστος πωλήσεων                                                   0,00 Ευρώ

———————————————————————————————-

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλευσης                   2.880,485,16 Ευρώ

Μείον έξοδα διοικητικής λειτουργίας                  2.843.965,81 Ευρώ

———————————————————————————————–

Μερικά αποτελέσματα εκμετάλευσης                     36.519,35 Ευρώ

———————————————————————————————–

Πλέον Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                  124,71 Ευρώ

Μείον έκτακτα και ανόργανα έξοδα                         15.389,20 Ευρώ

———————————————————————————————

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα                      21.254,86 Ευρώ

———————————————————————————————-

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                      21.254,86 Ευρώ

———————————————————————————————–

————————————————————————————————