ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία μας, έχει την δυνατότητα, υλοποιήσεως έργων όλων των  κλάδων που δραστηριοποιείται σε όλη την επικράτεια. Η δομή οργάνωσης της εταιρείας μας, στην επικράτεια, διαχωρίζεται σε υποκαταστήματα τα οποία καλύπτουν το σύνολο του Ελλαδικού χώρου.

ΑΔΕΙΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η OCEANIC SECURITY S.A, έχει πιστοποιηθεί με

1.   ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.   ISO 18001 :2007 ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

3.  Κατέχει την προβλεπόμενη από τον Ν 2518/1997 άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης.

iso-9001 iso-18001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση ασφάλισης σε συνεργασία με την Ασφαλιστική της εταιρεία για τον κίνδυνο Γενικής Αστικής Ευθύνης για ζημιές ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στις εγκαταστάσεις του πελάτη , στο εργαζόμενο προσωπικό του, στους πελάτες του ή σε οποιοδήποτε τρίτο από αποκλειστική αμέλεια της εταιρείας ή των υπαλλήλων της για ποσά : 2.000.000,00 Ευρώ κατ΄ άτομο για σωματικές βλάβες ή θάνατο, 2.0000.000,00 Ευρώ  κατα περισταικό ή και ομαδικό ατύχημα για υλικές ζημιές, και ανώτατο όριο για όλη των διάρκεια ασφάλισης 6.000.000,00 Ευρώ. Η ανωτέρω ασφάλιση καλύπτει την Γενική Αστική ευθύνη της εταιρείας μέχρι του ποσού των 4.000.000,00 Ευρώ και επιπλέον την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη μέχρι του ποσού των 2.000.000,00 Ευρώ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εταιρεία διαθέτοντας τεχνογνωσία, οργάνωση και υποδομή, έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας διασφαλίζεται από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης προσωπικού και στελεχών . Σ΄ αυτό συμμετέχουν συνεργάτες – εκπαιδευτές για μεν τη Φυσική Ασφάλεια , απόστρατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ), ψυχολόγοι, για δε την Ηλεκτρονική Ασφάλεια , ηλεκτρονικοί και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

H γενική εκπαίδευση καθορίζει:

  • Τους τυχόν υφιστάμενους κινδύνους στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.
  • Τα σήματα προειδοποίησης κινδύνων, το νόημά τους και την σε αυτά αντιστοιχούσα αντίδραση.
  • Περιγραφή υπευθυνοτήτων και ακολουθίας πράξεων προς υλοποίηση.
  • Άριστη γνώση και χρήση υλικών πρώτης ανάγκης, όπως πυροσβεστήρες, πρώτες βοήθειες κλπ.
  • Διαδικασίες απενεργοποίησης παροχών κοινής ωφέλειας.
  • Διαδικασίες και τρόποι εκκένωσης, περιοχές συγκέντρωσης, επικεφαλής ομάδων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Το προσωπικό επιλέγεται κατόπιν συνεντεύξεως και βασικού ψυχολογικού τεστ. Το προσωπικό που επανδρώνει τις υπηρεσίες της εταιρείας, είναι εφοδιασμένο με την προβλεπόμενη από τον Νόμο άδεια εργασίας

 

Σύμφωνα με την Πολιτική που εφαρμόζει η εταιρεία μας κατά της Δωροδοκίας και το διεθνές πρότυπο ISO 37001:2016, κάθε εργαζόμενος που γνωρίζει παράνομες και αμφιλεγόμενες δραστηριότητες, δύναται να επικοινωνήσει μέσω του email compliance@oceanic.com.gr εάν δεν μπορεί να συζητήσει το ζήτημα με τον / την ανώτερο του.

Επίσης, όλοι οι ενδιαφερόμενοι που γνωρίζουν τυχόν παράνομες και αμφίβολες επιχειρηματικές δραστηριότητες που δυνητικά εμπλέκουν την Oceanic Security και τους υπαλλήλους της, καλούνται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία μέσω του email compliance@oceanic.com.gr