ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία μας, έχει την δυνατότητα, υλοποιήσεως έργων όλων των  κλάδων που δραστηριοποιείται σε όλη την επικράτεια. Η δομή οργάνωσης της εταιρείας μας, στην επικράτεια, διαχωρίζεται σε υποκαταστήματα τα οποία καλύπτουν το σύνολο του Ελλαδικού χώρου.

ΑΔΕΙΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η OCEANIC SECURITY S.A, έχει πιστοποιηθεί με

1.   ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.   ISO 18001 :2007 ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

3.  Κατέχει την προβλεπόμενη από τον Ν 2518/1997 άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης.

iso-9001 iso-18001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση ασφάλισης σε συνεργασία με την Ασφαλιστική της εταιρεία για τον κίνδυνο Γενικής Αστικής Ευθύνης για ζημιές ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στις εγκαταστάσεις του πελάτη , στο εργαζόμενο προσωπικό του, στους πελάτες του ή σε οποιοδήποτε τρίτο από αποκλειστική αμέλεια της εταιρείας ή των υπαλλήλων της για ποσά : 2.000.000,00 Ευρώ κατ΄ άτομο για σωματικές βλάβες ή θάνατο, 2.0000.000,00 Ευρώ  κατα περισταικό ή και ομαδικό ατύχημα για υλικές ζημιές, και ανώτατο όριο για όλη των διάρκεια ασφάλισης 6.000.000,00 Ευρώ. Η ανωτέρω ασφάλιση καλύπτει την Γενική Αστική ευθύνη της εταιρείας μέχρι του ποσού των 4.000.000,00 Ευρώ και επιπλέον την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη μέχρι του ποσού των 2.000.000,00 Ευρώ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εταιρεία διαθέτοντας τεχνογνωσία, οργάνωση και υποδομή, έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας διασφαλίζεται από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης προσωπικού και στελεχών . Σ΄ αυτό συμμετέχουν συνεργάτες – εκπαιδευτές για μεν τη Φυσική Ασφάλεια , απόστρατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ), ψυχολόγοι, για δε την Ηλεκτρονική Ασφάλεια , ηλεκτρονικοί και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

H γενική εκπαίδευση καθορίζει:

  • Τους τυχόν υφιστάμενους κινδύνους στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.
  • Τα σήματα προειδοποίησης κινδύνων, το νόημά τους και την σε αυτά αντιστοιχούσα αντίδραση.
  • Περιγραφή υπευθυνοτήτων και ακολουθίας πράξεων προς υλοποίηση.
  • Άριστη γνώση και χρήση υλικών πρώτης ανάγκης, όπως πυροσβεστήρες, πρώτες βοήθειες κλπ.
  • Διαδικασίες απενεργοποίησης παροχών κοινής ωφέλειας.
  • Διαδικασίες και τρόποι εκκένωσης, περιοχές συγκέντρωσης, επικεφαλής ομάδων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Το προσωπικό επιλέγεται κατόπιν συνεντεύξεως και βασικού ψυχολογικού τεστ. Το προσωπικό που επανδρώνει τις υπηρεσίες της εταιρείας, είναι εφοδιασμένο με την προβλεπόμενη από τον Νόμο άδεια εργασίας