ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ / ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Για την εξασφάλιση των παρεχομένων υπηρεσιών της η εταιρεία διαθέτει…  

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
 1. Αστικής ευθύνης προιόντος μέχρι ποσού 75.000€ ανά γεγονός υλικής ζημίας/σωματικής βλάβης με ανώτατο όριο ευθύνης ποσού225.000€
 2. Γενικής αστικής ευθύνη προς τρίτους μέχρι ποσού 75.000€ ανά γεγονός υλικής ζημίας/σωματικής βλάβης κατά την διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης  ή και συντήρησης με ανώτατο όριο ευθύνης το ποσό των 225.000€.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 1. Ο εξοπλισμός που η εταιρεία προμηθεύει – εγκαθιστά και συντηρεί, καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 12 μηνώναπό την ημερομηνία πλήρης λειτουργίας του
 2. Μετά την παρέλευση των 12 μηνών της εγγύησης καλής λειτουργίας, παρέχεται δυνατότητα αναννέωσης της εγγύησης με ετήσιες προληπτικές συντηρήσεις
 3. Η εταιρεία κατά την εκτέλεση των όρων του έργου, ευθύνεται συμβατικά, μόνο για τις θετικές ζημιές του πελάτη ή τρίτων , που θα προέλθουν αποκλειστικά από υπαίτια αντισυμβατική συμπεριφορά , μέχρι ανώτατο όριο όπως αυτό ορίζεται στο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης .

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

 1. Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφάλισης 6.000.000,00 Ευρώ
 2. Γενικής Αστικής ευθύνης προιόντος μέχρι ποσού 4.000.000,00€
 3. Επαγγελματική Αστική ευθύνη ανώτατο όριο για όλη την ασφαλιστική περίοδο 2.000.000,00 Ευρώ
 4. Σωματικές βλάβες κατά άτομο 2.000.000,00€,
 5. Υλικές ζημίες κατά περιστατικό ή και ομαδικό ατύχημα 2.000.000,00€,
 6. Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης έναντι εργαζομένων, μέχρι του ποσού 1.000.000,00€ ανώτατο όριο για όλη την ασφαλιστική περίοδο, σωματικές βλάβες κατά άτομο 200.000,00€, σωματικές βλάβες (ομαδικό) ανά ατύχημα 500.000,00€

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας, είναι πιστοποιημένες με ISO 9001:2008