ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

   ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ        571.240,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ      948.479,14 ΕΥΡΩ 

          ΠΕΡΙΟΔΟΣ
          ΚΥΚΛΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ                       (ΕΥΡΩ)
           ΚΑΘΑΡΑ     ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ  ΦΟΡΩΝ           ………(ΕΥΡΩ)
      1/6-13/12/2007
             283.027,82
         51.721,08
      1/1-31/12/2008
             687.702,82
         60.618,82
      1/1-31/12/2009
         1.360.964,53
       206.004,98
       1/1-30/09/2010
         1.177.154,16
       281.857,37
           1/10/2010 –         31/12/2011
         2.172.127,77
         29.334,41
       1/1-31/12/2012
         1.610.223,82
       272.225,54
       1/1-31/12/2013
         2.745.331,90
       354.791,28
       1/1-31/12/2014
         2.880.485,16
       21.254,86

KIKLOS ERGASION