ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Την 22α Μαίου 2015, το Δ.Σ της εταιρείας ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις έτους 2014, τα οποία παρουσιάζονται ως ακολούθως…

Κύκλος εργασιών                                                2.880.485,16 Ευρώ

μείον κόστος πωλήσεων                                                   0,00 Ευρώ

———————————————————————————————-

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλευσης                   2.880,485,16 Ευρώ

Μείον έξοδα διοικητικής λειτουργίας                  2.843.965,81 Ευρώ

———————————————————————————————–

Μερικά αποτελέσματα εκμετάλευσης                     36.519,35 Ευρώ

———————————————————————————————–

Πλέον Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                  124,71 Ευρώ

Μείον έκτακτα και ανόργανα έξοδα                         15.389,20 Ευρώ

———————————————————————————————

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα                      21.254,86 Ευρώ

———————————————————————————————-

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                      21.254,86 Ευρώ

———————————————————————————————–

————————————————————————————————

ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία μας,  πιστοποιήθηκε σύμφωνα  με το πρότυπο ISO 14001 : 2004 στο πεδίο περιβαντολλογικής διαχείρησης και με αριθμό πιστοποιητικού 351481259-Ε

 

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Η εταιρεία μας, ανέλαβε την φύλαξη και ασφάλεια των εγκαταστάσεων της  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε , Διεύθυνση Στέγασης και Διοικητικής Μέριμνας,  που ευρίσκεται στην Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 47 στην Αθήνα . Η νέα αυτή συνεργασία της εταιρείας έχει έναρξη από 1η Ιουλίου 2014

deddie

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013

Η εταιρεία,  ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2013, που έχουν ως ακολούθως:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ        = 2.745.331,90 ΕΥΡΩ

ΕΞΟΔΑ                             = 2.370.983,36 ΕΥΡΩ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ      =    354.791,28 ΕΥΡΩ

Εντός της εβδομάδος, θα δημοσιευτεί ο ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας και θα ανακοινωθούν και επισήμως τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους καθώς και τα διανεμόμενα κέρδη προς τους μετόχους.

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΤΑΣΥ Α.Ε

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΥ  Α.Ε

Η εταιρεία μας, ανέλαβε την φύλαξη και ασφάλεια των εγκαταστάσεων εναπόθεσης Συρμών,  της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε (ΣΤΑΣΥ Α.Ε) που ευρίσκονται στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. Η νέα συνεργασία της εταιρείας , έχει έναρξη την 12η Μαίου 2014