ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία εφαρμόζει τέσσερις αρχές ασφαλείας:

  • Διοίκηση προγράμματος
  • Προσωπικό Ασφαλείας
  • Προγράμματα ασφαλείας
  • Ασφάλεια πληροφοριών INFOSEC

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΥΛΑΞΗΣ

Η δομημένη Οργάνωση του προσωπικού μας για την σχεδίαση και παρακολούθηση των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία μας δίνεται στο διπλανό σχήμα.
Σύμφωνα με αυτή ο σχεδιασμός, η υλοποίηση ενός έργου και η παρακολούθησή του σε όλα τα στάδια εφαρμογής του πραγματοποιείται από μια συγκροτημένη ομάδα (steering committee).
Η ομάδα αυτή συγκροτείται από τον αρμόδιο Διευθυντή έργου περιλαμβάνει τους αρμόδιους κατά τομέα εκπροσώπους της εταιρείας και είναι σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους της εγκατάστασης οι οποίοι έχουν την διακριτική ευχέρεια να συμμετέχουν.
Ο Διευθυντής έργου πλαισιώνεται από τον Υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας ο οποίος φροντίζει για την ποιοτική εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τα πιστοποιημένα standards της εταιρείας και από τους ειδικούς συμβούλους της ομάδας που θα εκτελέσει το έργο. Σε κάθε βάρδια υπάρχει ένας επόπτης ασφαλείας.

Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ποιοτική ελεγχόμενη και συντονισμένη εργασία παρέχοντας την ευχέρεια σε διορθωτικές αλλαγές που θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης ενός έργου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  • Καλύτερη υποστήριξη από την Διοίκηση της Εταιρείας
  • Συνέπεια στις αποφάσεις μεθόδευσης και στην έκδοση οδηγιών
  • Άψογα συντονισμένη επίδοση του δυναμικού ασφαλείας
  • Ενισχυμένες εσωτερικές έρευνες
  • Αμερόληπτος εσωτερικός έλεγχος
  • Άριστη και συντονισμένη συνεργασία με τους αρμοδίους της εγκατάστασης