Πολιτική κοινωνικής υπευθυνότητας

Στην Oceanic Security εκτιμούμε τους ανθρώπους μας και η επιτυχία μας εξαρτάται από αυτούς. Όλοι οι υπάλληλοί μας πρέπει εργάζονται σε ένα ασφαλές, θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον και με υποστήριξη των δικαιωμάτων τους.

Για να διασφαλίσουμε την ευημερία των ανθρώπων μας, ακολουθούμε την πολιτική SA 8000, η οποία καθορίζει τις αρχές που ακολουθούμε στις διαδικασίες της Εταιρείας μας. Η πολιτική βασίζεται στο πρότυπο SA 8000, τις αρχές και τους κανόνες των διεθνών κανονισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δεσμευόμαστε να τηρούμε τις αρχές αυτής της Πολιτικής. Η Oceanic Security λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπου αυτό απαιτείται κα θέτουμε στόχους μετρήσιμους κοινωνικής υπευθυνότητας.

Παιδική Εργασία

Η Εταιρεία καταδικάζει τη χρήση της παιδικής εργασίας και δεν απασχολεί εργαζόμενους που δεν έχουν κλείσει το 18ο έτος ηλικίας. Αν παρόλα αυτά υπάρξει τέτοια περίπτωση, τότε η διαχείριση της περίπτωσης θα γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία με σκοπό την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του ανηλίκου. Η Εταιρεία αναμένει και από τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της να μην κάνουν χρήση παιδικής εργασίας.

Καταναγκαστική και Υποχρεωτική Εργασία

Η Εταιρεία καταδικάζει τη χρήση καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας στη φυλακή, όπως ορίζεται στη Σύμβαση 29, δεν φυλάσσει πρωτότυπα έγγραφα ταυτότητας και δεν απαιτεί από το προσωπικό να πληρώσει «καταθέσεις» κατά την έναρξη της απασχόλησης. Δεν παρακρατείται οποιοδήποτε μέρος του μισθού, των παροχών, της περιουσίας ή των εγγράφων κανενός εργαζομένου προκειμένου να εξαναγκαστεί να συνεχίσει να εργάζεται για την Εταιρεία. Καμία αμοιβή ή κόστος απασχόλησης δεν επιβαρύνει τους εργαζόμενους με κανέναν τρόπο. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις του χώρου εργασίας μετά την ολοκλήρωση της τυπικής εργάσιμης ημέρας και να είναι ελεύθεροι να τερματίσουν την απασχόλησή τους υπό την προϋπόθεση ότι ειδοποιούν εγκαίρως την Εταιρεία. Η Εταιρεία καταδικάζει την εμπορία ανθρώπων.

Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και συλλογικές συμβάσεις

Όλο το προσωπικό έχει το δικαίωμα να ιδρύει, να συμμετέχει και να οργανώνει συνδικάτα της επιλογής τους και να διαπραγματεύεται συλλογικά για λογαριασμό τους με την Εταιρεία. Η Εταιρεία θα σεβαστεί αυτό το δικαίωμα και θα ενημερώνει αποτελεσματικά το προσωπικό ότι είναι ελεύθεροι να ενταχθούν σε μια ομάδα εργαζομένων της επιλογής τους χωρίς αρνητικές συνέπειες ή αντίποινα από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν παρεμβαίνει με κανέναν τρόπο στη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση οργανώσεων εργαζομένων ή στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τα μέλη του συνδικάτου, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και οποιοδήποτε προσωπικό που ασχολείται με την ομάδα εργαζομένων δεν υπόκεινται σε διακρίσεις, παρενόχληση, εκφοβισμό ή αντίποινα επειδή είναι μέλη συνδικάτων, εκπρόσωπος(οι) εργαζομένων ή συμμετέχουν στην ομάδα εργαζομένων, και ότι αυτοί οι εκπρόσωποι έχουν πρόσβαση στα μέλη τους στο χώρο εργασίας.

Διακρίσεις

Όλοι οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται με βάση την καταλληλότητά τους για τις απαιτήσεις του ρόλου και, μετά την πρόσληψη, αξιολογούνται αποκλειστικά και δίκαια σύμφωνα με τις επιδόσεις τους σε σχέση με τις απαιτήσεις του ρόλου. Κανένας εργαζόμενος δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά λόγω εθνικής καταγωγής, υπηκοότητας, οικογενειακής κατάστασης, χρώματος, θρησκευτικών πεποιθήσεων, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, αναπηρίας, πολιτικής προτίμησης, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, συμμετοχής σε συνδικάτα και άλλα χαρακτηριστικά ή πεποιθήσεις. Απαγορεύονται όλες οι μορφές διακρίσεων και ανισοτήτων προσλήψεις, προσλήψεις και απασχόληση. Όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων προστατεύονται με αμεροληψία και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Η εταιρεία δεν εμπλέκεται ή ανέχεται τη χρήση σωματικής τιμωρίας, ψυχικού ή σωματικού εξαναγκασμού ή λεκτικής κακοποίησης του προσωπικού. Δεν επιτρέπεται καμία σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση.

Δίκαιη Αμοιβή

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας αμείβονται βάσει του ρόλου, της ισότητας, των πρακτικών της αγοράς και των εσωτερικών αναγκών χωρίς καμία μορφή διάκρισης. Συμμορφωνόμαστε με όλους τους εθνικούς νόμους για τους μισθούς, υπερωρίες και ώρες εργασίας. Σεβόμαστε το δικαίωμα του προσωπικού να ζει με αξιοπρεπή μισθό.

Υγεία και Ασφάλεια

Η Εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει στο προσωπικό της έναν υγιή και ασφαλή χώρο εργασίας. Όπου είναι απαραίτητο, οι εργαζόμενοι διαθέτουν εξοπλισμό ασφαλείας κατάλληλο για την εργασία που εκτελείται, όπως στολές, υποδήματα και εξοπλισμός ατομικής προστασίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή πρακτικής ή απειλή βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα και νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια.

Η παρούσα Πολιτική είναι διαθέσιμη στα εσωτερικά και τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρείας και υπάρχει μέριμνα προκειμένου να εξασφαλίζεται η αμφίπλευρη επικοινωνία. Οποιοδήποτε θέμα κοινωνικής υπευθυνότητας απασχολεί τους εργαζομένους μπορεί να επικοινωνηθεί είτε μέσω των προϊσταμένων, είτε μέσω των μελών της Ομάδας Κοινωνικής Ευθύνης και του εκπροσώπου Κοινωνικής Υπευθυνότητας. 

Η Διοίκηση της Oceanic Security δεσμεύεται για την τήρηση και την εφαρμογή του Συστήματος Εταιρικής Υπευθυνότητας και την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, την οποία θα ενημερώνει όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Επιπλέον, για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επικοινωνήσουν με τους ακόλουθους οργανισμούς:

ACCREDITATION BODY
Social Accountability Accreditation Services (SAAS)
e‐mail: saas@saasaccreditation.org

SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL (SAI)
e‐mail: info@sa‐intl.org

CERTIFICATION BODY
EUROCERT SA
E-mail: info@eurocert.gr

 

Για λήψη του εγγράφου Πολιτική κοινωνικής υπευθυνότητας πατήστε ΕΔΩ