ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η εταιρεία έχει και αναλαμβάνει υπηρεσίες,  ΛΗΨΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ και ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ενδείξεων μετρητών καταναλωτών Οργανισμών Δημοσίου – ευρύτερου Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.(ΔΕΗ -ΕΥΔΑΠ κ.λ.π)