ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  διαθέτοντας στελέχη με εμπειρία και ανάλογη εκπαίδευση  σε θέματα ασφαλείας, αναλαμβάνει και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες – μελέτες έργων (φυσικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας) διαχωριζόμενες στις παρακάτω θεματικές ενότητες…

  • Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης συστήματος ασφαλείας εγκατάστασης
  • Σχέδιο ασφαλείας εγκατάστασης
  • Σχέδιο – Διαχείριση κινδύνων
  • Σχέδιο – Διαχείριση κρίσεων και εκτάκτων αναγκών
  • Σχέδιο πρόληψης κινδύνων εγκατάστασης
  • Σχέδιο εφαρμοσμένης εκπαίδευσης προσωπικού , ανά βαθμίδα ασφαλείας, εγκατάστασης
  • Διαδικασίες ασφαλείας εγκατάστασης